Arterinės hipertenzijos samprata

Hipertenzijos gydymo režimai pagal tarptautinius standartus, Pakopos hipertenzija - Vaskulitas November

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                      Aurelijus Veryga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

hipertenzijos gydymo režimai pagal tarptautinius standartus muzikos gydymas hipertenzijai gydyti

Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas toliau — Tvarkos aprašas nustato pacientų dietinio maitinimo, organizuojamo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose toliau — įstaigosreikalavimus.

Įstaigose mitybos terapijos paslaugos organizuojamos vadovaujantis Mitybos terapijos paslaugų stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

hipertenzijos gydymo režimai pagal tarptautinius standartus betasercas nuo hipertenzijos

Tvarkos aprašo reikalavimai privalomi įstaigų vadovams, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems pacientų maitinimo ar maisto produktų tiekimo paslaugas įstaigose, bei pagal kompetenciją kontrolę vykdančioms institucijoms. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys: 4. Dietinis maitinimas — gydytojo skiriamas maitinimas, kuris užtikrina paciento fiziologinių ir ligos sąlygotų individualių maisto medžiagų ir energijos poreikių patenkinimą, parenkant tinkamus pagal skiriamą dietinį gydymą maisto produktus, patiekalų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą.

Greitai gendantis maisto produktas — šviežias, atvėsintas arba sušaldytas maisto produktas, kuriam laikyti ir vežti reikalinga tam tikra temperatūra, kurioje jis išlieka saugus vartoti.

Kaip išvengti hipertenzijos?

Tausojantis gamybos būdas — maisto gaminimas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virimas vandenyje ar garuose, troškinimas, gaminimas konvekcinėje krosnelėje, kepimas įvyniojus į popierių ar foliją. Valgiaraštis — patiekiamų vartoti dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas, išdėstytas pagal dietai tinkamą valgymo režimą, kuriame nurodytas dietos pavadinimas, maisto kiekis neto svorisenerginė ir maistinė vertė nurodant maistinių medžiagų, koreguojamų pagal dietą, kiekius.

Kitos sąvokos atitinka m. Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietos įrengimas ir maisto tvarkymas turi atitikti m. Pacientų dietinį maitinimą gali organizuoti tik maisto tvarkymo subjektai, kuriems Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus m.

Kaip išvengti hipertenzijos? - Hemorojus

Dietinius patiekalus pacientams gaminantys asmenys turi būti išklausę dietinių patiekalų gaminimo mokymus ir turėti tai patvirtinantį dokumentą. Sudarant sutartis dėl maisto produktų tiekimo toliau — maisto produktų tiekimo sutartismaisto produktų tiekimo sutartyje turi būti numatyta atsakomybė už maisto produktų, hipertenzijos gydymo režimai pagal tarptautinius standartus Tvarkos aprašo reikalavimų, tiekimą.

Rekomenduojama tiekiamų maisto produktų sąraše, kuris pridedamas prie maisto produktų tiekimo sutarties, nurodyti maisto produktų sudėtį, grynąjį kiekį, apdorojimo būdą pvz.

hipertenzijos gydymo režimai pagal tarptautinius standartus hipertenzija pensininkui

Sudarant maisto produktų tiekimo sutartis rekomenduojama pirmenybę teikti žaliavoms ir maisto produktams: 8. Tarybos reglamente EB Nr. Fiziniai asmenys, tiekiantys vaisius, daržoves, uogas, bulves, turi laikytis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus m.

hipertenzijos gydymo režimai pagal tarptautinius standartus bendrieji hipertenzijos skundai

Atitikties deklaracijos 3 punkto, jeigu šiame punkte nurodyti maisto produktai nerūšiuojami pagal kokybės klases, pildyti nereikia. Jei sudaroma sutartis dėl pacientų dietinio maitinimo paslaugos teikimo įstaigoje toliau — sutartissutartyje turi būti numatyta atsakomybė už hipertenzijos dozę tvarkymo patalpų higienos ir Tvarkos aprašo reikalavimų užtikrinimą bei sutarties nutraukimo sąlygos, jei nevykdomi Tvarkos aprašo reikalavimai.

Maisto tvarkymo skyriaus arba pacientų dietinio maitinimo paslaugos tiekimo įstaigos toliau — maitinimo įstaiga vadovas ar jo įgaliotas asmuo yra atsakingas už dietinių patiekalų gamybos patalpų, įrangos, inventoriaus išskyrus Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytą inventoriųteritorijos higieninę-sanitarinę ir techninę priežiūrą, atliekų surinkimą ir išvežimą, maisto produktų sandėliavimą.

Hipertenzijos prevencija

Maisto tvarkymo skyriaus vadovas arba maitinimo įstaigos atsakingas asmuo organizuoja pacientų dietinio maitinimo paslaugą vadovaudamasis Tvarkos aprašo reikalavimais ir įstaigos, kurioje organizuojamas pacientų maitinimas, direktoriaus įsakymais.

Už pacientų dietinį maitinimą ir jo organizavimą įstaigoje atsako įstaigos vadovas. Hospitalizuojamam įstaigoje pacientui dietinį maitinimą toliau — dieta skiria gydantis gydytojas ar gydytojas dietologas.

hipertenzijos gydymo režimai pagal tarptautinius standartus hipertenzija Uraluose

Gydymo metu dieta gali būti koreguojama. Pacientui, įvertinus jo sveikatos būklę, gali būti skirta individuali dieta, nenurodyta Tvarkos aprašo 1 ar 2 priede. Apie paskirtą dietą įrašoma į Gydymo stacionare ligos istoriją forma Nr.

Medicinos straipsniai

Įstaigos gydytojas dietologas, jo nesant, kitas įstaigos vadovo paskirtas specialistas, koordinuoja dietų organizavimą, dietinių patiekalų kokybės kontrolę ir tvirtina dietų valgiaraščius. Maisto tvarkymo skyriaus arba maitinimo įstaigos dietistas, kartu su maisto tvarkymo skyriaus arba maitinimo įstaigos technologu parengia dietų valgiaraščius ir suderina juos su įstaigos gydytoju hipertenzijos gydymo režimai pagal tarptautinius standartus ar kitu įstaigos vadovo įgaliotu specialistu.

Maisto tvarkymo skyriaus arba maitinimo įstaigos technologas yra atsakingas už saugaus ir kokybiško maisto gamybą, dietinių patiekalų receptūrų bei technologinių kortelių parengimą, dietinių patiekalų maistinės ir energinės vertės skaičiavimą. Įstaigos vadovo įgaliotas specialistas yra atsakingas už dietinių patiekalų patiekimo inventoriaus maisto patiekimo indų ir įrankių, transportavimo indų ir transportavimo vežimėlių tinkamumą naudoti, atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 27 punkto reikalavimus, švarą ir pakankamą kiekį.

Įstaigos vadovo įgaliotas specialistas kasdien parengia suvestinę apie pacientams paskirtas dietas bei jų skaičių toliau — užsakymas ir teikia užsakymą maisto tvarkymo skyriui ar maitinimo įstaigai. Maisto tvarkymo skyriaus arba maitinimo įstaigos įgaliotas specialistas organizuoja dietinių patiekalų gamybą pagal įstaigos pateiktą užsakymą. Maisto tvarkymo skyriaus arba maitinimo įstaigos darbuotojai yra atsakingi už dietinių patiekalų gamybą pagal užsakymą, jų kokybę, saugą, atitiktį valgiaraščiuose nurodytai maistinei ir energinei vertei, dietinių patiekalų porcijavimą, jų estetinę išvaizdą.

Pagal užsakymą pagaminti dietiniai patiekalai perduodami įstaigos skyrių slaugytojams ar kitiems įstaigos vadovo paskirtiems specialistams toliau — maisto išdavėjas.

Pakopos hipertenzija

Maisto tvarkymo skyriaus arba maitinimo įstaigos darbuotojai yra atsakingi už tinkamą pagamintų dietinių patiekalų pristatymą į įstaigos skyrių ir pagamintų dietinių patiekalų atitikimą pateiktam užsakymui.

Maisto išdavėjas yra atsakingas, kad pacientui būtų pateikti dietiniai patiekalai pagal jam paskirtą dietą. Maisto tvarkymo skyriuje arba maitinimo įstaigoje, įstaigos skyrių valgyklose ar įstaigos skyriuje jei nėra valgyklos visiems matomoje vietoje skelbiamas einamosios savaitės kiekvienos dienos valgiaraštis, kuriame nurodomas atskirai kiekvienai dietai skirtų dietinių patiekalų sąrašas pagal dienos maitinimus, dietinių patiekalų svoris, energinė vertė ir koreguojamos maistinės medžiagos kiekis.

Pacientai dietinius patiekalus turi gauti ne vėliau kaip per 2 valandas nuo jų pagaminimo. Pacientams patiekiamų šiltų dietinių patiekalų vidaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 65 °C. Pacientams dietiniai patiekalai tiekiami švariuose, nepažeistuose neįskilusiuose, neapdaužytuose induose. Atsižvelgiant į patiekiamo dietinio patiekalo konsistenciją, turi būti duodami įrankiai. Draudžiama naudoti aliumininius indus ir įrankius. Plastmasiniuose induose dietinius patiekalus tiekti nerekomenduojama.

Pusryčiams pacientas turi gauti 20—25 proc. Paros ar maitinimo energinė vertė nuo rekomenduojamos normos gali nukrypti ne daugiau nei vieną procentą.

Jei pacientai maitinimų metu turi galimybę patys įsidėti dietinius patiekalus, šio punkto nuostatos netaikomos.

Kiekvieną dieną turi būti tiekiami šilti dietiniai patiekalai. Dietinių patiekalų patiekimas turi atitikti Tvarkos aprašo 6 priedo reikalavimus.

Specialios medicinės paskirties maisto produktų sudėčiai Tvarkos aprašo 3 ir 5 priedo reikalavimai netaikomi. Dietinių patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai: Kitų dietų patiekaluose daržovių ir vaisių kiekis skaičiuojamas pagal dietų reikalavimus; Įstaigos skyriuose turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens rekomenduojama kambario temperatūros, pvz.

Rekomenduojama sudaryti galimybę gauti karšto virinto geriamojo vandens. Žindomų pacientų maitinimo organizavimas: Kambario temperatūroje šviežias motinos pienas gali būti laikomas iki 4 val.

Jei reikia, motinos pienas gali būti atsargiai, neplakant sumaišomas. Atšildytą motinos pieną pakartotinai sušaldyti draudžiama; Pacientus maitinti per ankstesnį maitinimą nesuvartotu atšildytu motinos pienu draudžiama. Nesuvartotas atšildytas motinos pienas turi būti išpilamas. Pradinio ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai toliau — kūdikių mišiniai įstaigoje turi būti tvarkomi pagal Tarptautinio motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodekso, patvirtinto trisdešimt ketvirtosios Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliucija WHA Kūdikių mišiniai turi būti ruošiami pagal gamintojo instrukciją prieš pat maitinimą.

Pacientus maitinti per ankstesnį maitinimą nesuvartotu kūdikių mišiniu draudžiama. Nesuvartotas kūdikių mišinys turi būti išpilamas.

Įstaigoje turi būti sudarytos sąlygos pacientėms, kurios žindo kūdikius ar mažus vaikus, išlaikyti laktaciją ir tęsti žindymą.

Hemato-mikrocirkuliacinių kraujagyslių liumenų susiaurėjimas. Veido ir kaklo odos arterinė hiperemija. Be to, išsivystęs hipertenzinis priepuolis gali būti susijęs su diseptiniais sutrikimais, įkvėpimo ar iškvepiamu dusuliu ir ašarojimu. Yra situacijų, kai tokia sąlyga trunka kelias valandas.